poniedziałek, 27 października 2014

Zagubiona w czasoprzestrzeni!!

"Do wszys­tkiego, co czy­nisz pot­rze­ba ci od­wa­gi. 
Ja­kikol­wiek kurs obie­rzesz, zaw­sze znaj­dzie się ktoś, kto ci po­wie, że idziesz w złym kierun­ku, zaw­sze po­jawi się po­kusa myśle­nia, że Twoi kry­tycy mają rację. 
By nak­reślić kurs działania i zreali­zować go do końca, pot­rze­ba Ci od­wa­gi żołnie­rza. Również czas po­koju po­siada swe zwy­cięstwa, ale mogą ich za­koszto­wać tyl­ko ludzie odważni. "
Ralph Waldo Emerson

12 komentarzy: